نخوردن آب باعث شکستگی پوست می شود.

Image result for ‫کمبود آب‬‎