دانشمندان آمریکایی این تستوطراحی کردن تا نابغه هاروبیاین!!

پس روی لینک کلیک کن وتوهم 2تااختلاف تصویروپیداکن.


http://fun.sdinet.de/flash/find_the_three_errors.swf