عنصر های واسطه ی داخلی که در زیر جدول تناوبی جای داده شده اند ، دو دسته می باشند که به ترتیب لانتانید ها و اکتنید ها نامیده می شوند.

* لانتانید ها عنصر های 58 تا 71 جدول تناوبی را تشکیل می دهند، که نام آن ها از فلز لانتان (57La) گرفته شده است. لانتانید ها فلز هایی براق هستند و واکنش پذیری شیمیایی قابل توجهی دارند. در این دسته اوربیتال 4fدر حال پر شدن است. ( لانتانیدها در گروه سوم و دوره ی ششم جدول تناوبی قرار دارند. )

 

* اکتینید ها عنصر های 90تا103 جدول تناوبی را تشکیل می دهند .که نام آن ها از فلز اکتینیم (89Ac) گرفته شده است.

در این عنصر ها اوربیتال5f در حال پر شدن است. ساختار هسته در این عنصر ها نسبت به آرایش الکترونی از اهمیت بیش تری برخوردار است. همه ی اکتنید ها هسته ی ناپایداری دارند و به همین دلیل پرتوزا هستند. برای مثال :

- مشهور ترین اکتینید ، اورانیم است که از فرو پاشی هسته ی آن انرژی لازم برای تولید برق در نیروگاه ها ، زیر دریایی ها و ناوهای هواپیما بر  فراهم می شود. (اکتینید ها در گروه سوم و دوره ی هفتم جدول تناوبی قرار دارند. )

* لانتانیدها و اکتنید ها  همگی متعلق به گروه سوم جدول تناوبی هستند.