چون نقطه انجماد مایع درون لیوان بالاتر از صفر است،‌ وقتی یخ را که دمای آن صفر یا زیر صفر است. را به آن نزدیک می کنیم،‌به سرعت منجمد می شود.