استادهای دانشگاه رو بردن تو هواپیما

از بلندگو اعلام کردن که"

این هواپیما ساخت دانشجوهای شما هست..!

همه اساتید فرار کردن!

جز یه استاد

پرسیدن :چرا نشستی؟

استاد گفت:اگه این هواپیما ساخت دانشجوهای منه

که شک دارم پرواز بکنه

تازه اگه روشن شه