یه داداشی هم این کارو کرده و دلیل این موضوع رو هم نوشته:

گرانیگاه یا مرکز جرم نقطه مشخصی است که گویی همه جرم یک جسم در آن نقطه متمرکز است.

مرکز جرم بعضی اجسام مثل کره یا مکعب در مرکز آنها قرار دارد ولی مرکز جرم بعضی از اجسام در خارج از آن قرار دارد.در این آزمایش با استفاده از خلال دندان و چنگال تعادل را در راستای مرکز جرم چنگال ها که نوک خلال دندان است به وجود آوردیم تا گشتاور دو طرف این نقطه با هم برابر شود و از نمک پاش هم فقط به عنوان تکیه گاه استفاده کرده ایم تا خلال و چنگال ها را روی آن سوار کنیم.

و این هم عکس کارش: