بر اساس تعریف کلاسیک، ابر اسید یا سوپر اسید، اسیدی با قدرت اسیدی بیشتر از سولفوریک اسید صد درصد خالص می‌باشد که دارای تابع اسیدی هامت (H0) برابر با ۱۲- است. بر اساس تعریف جدید سوپر اسید محیطی است که در آن پتانسیل شیمیایی پروتون بیشتر از سولفوریک اسید خالص است. سوپر اسیدهایی که به صورت تجاری در دسترس هستند شامل تری‌فلوئورومتان‌سولفونیک اسید (CF3SO3H) معروف به تریفلیک اسید و فلوئوروسولفوریک اسید (HSO3F) می‌باشد که هر کدام از آن‌ها تقریباً هزار بار قوی تر (یعنی دارای H0 منفی تر) از سولفوریک اسید هستند. سوپر اسیدهای قوی از ترکیب یک اسید لوئیس قوی و یک اسید برونشتد قوی تولید می‌شوند. قویترین سوپر اسید شناخته شده فلوئوروآنیمونیک اسید می‌باشد.