یک مول (Mole) مقدار ماده خالصی است که شامل عدد آووگادرو واحد اصلی باشد. این واحد، یکی از آحاد SI است. تعریف مول مقدار ماده خالصی است که تعداد واحدهای مستقل اصلی آن دقیقا برابر با تعداد اتم های 12 گرم کربن 126C باشد.

پس، نمونه ای از یک عنصر که جرم آن بر حسب گرم از لحاظ عددی برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل یک مول از اتم های عنصر، یعنی شامل عدد آووگادرو اتم است. مثلا وزن اتمی بریلیم 9.01218 است. بنابراین:

 9.01218g Be=1 mole Be=6.02205×1023       اتم برلیم

یک مول ماده مولکولی مرکب از عدد آووگادرو مولکول و جرمی بر حسب گرم دارد که از لحاظ عددی برابر با وزن مولکولی آن ماده است. مثلا وزن مولکولی H2O، برابر با 18.02 است. پس:

18.02 g H2O=1 mol H2O=6.022×1023 H2O  مولکول

در مورد جامدات یونی نیز به همین شکل عمل می شود. به عنوان مثال در مورد BaCl2 یک مول برابر با 208.3 گرم است ه همان وزن فرمولی BaCl2 است. در واقع یک مول BaCl2 شامل:

1 mol Ba2+=6.02×1023 Ba2+=137.3 g  باریم

2 mol Cl-=2(6.02×1023)Cl-=2(35.5)g Cl-=71.0 g  کلر

که در مجموع عبارتست از:

1 mol BaCl2=6.02×1023 BaCl2=208.3 g BaCl2