لیست آنیون ها و کاتیون هایی که دانش آموزان و داوطلبان کنکور در درس شیمی به آن نیاز دارند .

 برگرفته از :   http://vakili2013.blogfa.com  دانلود