برای مشخص کردن اوربیتال ها باتوجه به تعداد الکترون ها میتوانیم از روش آفبا استفاده کنیم