• عدد اتمی Z

      عدد اتمی نشان دهنده ی تعداد واحدهای بار مثبت درون هسته ی اتم یا همان تعداد پروتون ها است .

             تعداد پروتون ها = Z


  • عدد جرمی A


     برابر است با تعداد کل پروتون ها و نوترون های هسته ی اتم:

تعداد پروتون ها + تعداد نوترون ها = A

Z + تعداد نوترون ها = A

توجه داشته باشید که عدد جرمی برابر با مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاست و متفاوت با جرم اتمی است.

اتم هر عنصر با نماد شیمیایی آن عنصر مشخص می شود و عدد اتمی آن در قسمت پایین سمت چپ و عدد جرمی در قسمت بالا سمت چپ آن نوشته می شود.

 

تمام اتم های یک عنصر عدد اتمی یکسانی دارند ولی برخی عناصر مرکب از چند نوع اتم هستند که از لحاظ عدد جرمی با یکدیگر متفاوت اند. اتم هایی که دارای عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت باشند ایزوتوپ نامیده می شوند. از آنجا که الکترون ها مسئول خواص شیمیایی ماده هستند ایزوتوپ ها عموما خواص شیمیایی یکسانی دارند.

جرم اتم


 اتم ها ذرات بسیار کوچکی هستند و توزین یک به یک آنها غیر ممکن است. یکی از مهم ترین کارهای دالتون  تلاش او برای تعیین جرم نسبی اتم ها بود. دالتون هیدروژن را به عنوان استاندارد انتخاب کرد و جرم بقیه عناصر را نسبت به هیدروژن سنجید. در سال های بعد شیمیدانان اکسیژن را به عنوان استاندارد انتخاب کردند. استانداردی که امروزه به کار می رود اتم کربن 12 است. واحد جرم اتمی amu به صورت یک دوازدهم جرم اتم کربن 12 تعریف می شود.

برای اندازه گیری جرم اتم ها از دستگاهی به نام طیف سنج جرمی استفاده می شود. در این دستگاه با بمباران بخار ماده به وسیله ی الکترون، یون های مثبت تولید می شوند، این یون ها به طرف یک شکاف دارای بار منفی جذب می شوند و در اثر نیروی جاذبه شتاب می گیرند و با سرعت زیاد از شکاف عبور می کنند. سپس باریکه ی یون ها از یک میدان مغناطیسی عبور می کنند. ذرات باردار ضمن عبور از میدان مغناطیسی از مسیر خود منحرف می شوند که میزان انحراف هر ذره به نسبت بار به جرم q/m ذره وابسته است. در انتها تمام یون هایی که از آخرین شکاف می گذرند، مقدار q/m یکسان دارند و یون های با مقدار بار به جرم متفاوت با تنظیم میدان مغناطیسی یا ولتاژ به کار گرفته شده برای شتاب دهی به یون ها وادار به عبور از این شکاف می شوند. به این ترتیب انواع یون های موجود را می توان به طور جداگانه از شکاف عبور داد. آشکار ساز دستگاه طیف سنج جرمی شدت باریکه های یونی را که به مقدار نسبی هر یک از ایزوتوپ ها بستگی دارد اندازه گیری می کند.

مطالعات نشان داده است که فراوانی ایزوتوپ ها در طبیعت متفاوت است و معمولا ایزوتوپ سبک تر از پایداری بیشتری برخوردار است، در نتیجه فراوانی بیشتری در طبیعت دارد.

با توجه به وجود ایزوتوپ ها و تفاوت در فراوانی آنها برای گزارش جرم یک اتم از جرم اتمی میانگین استفاده می کنیم که با استفاده از رابطه ی زیر قابل محاسبه است:

M×100= m1.x1 + m2.x2 + m3.x3 + m4.x4 + …

در این رابطه M جرم اتمی میانگین، miجرم یک ایزوتوپ و xi درصد فراوانی همان ایزوتوپ است.

برخی اتم ها مانند هیدروژن دارای سه ایزوتوپ هستند که به ترتیب دارای صفر، یک و دو نوترون در هسته ی خود می باشند و به ترتیب هیدروژن، دوتریم و تریتیم نام دارند. برخی اتم ها فقط یک نوع ایزوتوپ پایدار دارند در حالیکه برخی دیگر مانند قلع ده ایزوتوپ پایدار دارد.

 منبع : مدرسه شیمی ایران