در سال ۱۹۲۶ میلادی اروین شرودینگر بر مبنای رفتار دوگانه ی الکترون و با تاکید بر رفتار موجیِ آن مدلی برای اتم پیشنهاد کرد.

شرودینگر به جای محدود کردن الکترون به یک مدار دایره ای شکل، از حضور الکترون در فضایی سه بعدی سخن به میان آورد. وی پس از محاسبات ریاضی پیچیده به این نتیجه رسید که همان گونه که برای مشخص کردن مکان یک جسم در فضا به سه عدد (طول، عرض و ارتفاع) نیاز است، برای مشخص کردن هر اوربیتال نیز به چنین اعدادی نیاز داریم. وی از سه عدد n،l و  mLاستفاده کرد که عددهای کوانتومی نامیده می شوند.

n: عدد کوانتومیِ اصلی نام دارد و همان عددی است که بور از آن در مشخص کردن ترازهای انرژی استفاده کرد. این عدد در واقع لایه الکترونی را نشان می دهد. پیرامون هسته ی اتم حداکثر هفت لایه ی الکترونی مشاهده شده است.

l: عدد کوانتومی اوربیتالی است و شکل و تعداد اوربیتال ها را مشخص می کند. در هر لایه ی الکترونی،"l "می تواند اعداد صحیح از صفر تا n-1 را در بر بگیرد. این مقادیر عددی را با حروف نشان می دهند:

ml: عدد کوانتومی مغناطیسی است و جهت گیری اوربیتال در فضا را تعیین می کند. این عدد کوانتومی همه ی مقادیر از l- تا l+ را در بر می گیرد:

 

هر زیر لایه الکترونی دارای ۲l+۱ اوربیتال است.

چهارمین عدد کوانتومی و اصل طرد پائولی: سه عدد کوانتومی ذکر شده در بالا از حل معادله ی موجی شرودینگر به دست می آیند. عدد کوانتومی چهارم، ms برای توصیف کامل یک الکترون لازم است که عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین نامیده می شود. یک الکترون مانند سایر ذرات باردار چرخنده، دارای خواص مغناطیسی است. الکترون نیز مانند هر بار چرخنده ای میدان مغناطیسی ایجاد می کند که می توان آن را بر مبنای یک اسپین ظاهری توصیف کرد بر این اساس اسپین یک الکترون می تواند یکی از مقادیر ±½ را داشته باشد. اتو اشترن و والتر گلاخ در سال ۱۹۲۱ میلادی وجود اسپین الکترون را با آزمایشی نشان دادند. در این آزمایش نقره در کوره ای تبخیر شد و پرتوی از اتم های نقره به وجود آمد و با عبور از یک میدان مغناطیسی غیر یکنواخت به دو قسمت تجزیه شد. اتم های نقره دارای ۴۷ الکترون هستند که ۲۴تا از آنها دارای اسپین ½+ و ۲۳تا از آنها دارای اسپین ½- هستند، بنابراین ۲۳زوج الکترون فاقد اسپین هستند و اسپین الکترون آخر تعیین کننده ی جهت انحراف می باشد. در مجموعه ای از اتم های نقره نیمی از این الکترون ها دارای اسپین ½+ و نیمی دیگر دارای اسپین ½- هستند، در نتیجه پرتو اتم های نقره به دو بخش تقسیم می شوند.

طبق اصل طرد پائولی مجموعه چهار عدد کوانتومی برای دو الکترون در یک اتم نمی تواند یکسان باشد. حتی در صورتیکه دو الکترون دارای مقادیر n,l و ml یکسان باشند از لحاظ مقدار msمتفاوتند. یک نتیجه گیری از این اصل این است که هر اوربیتال در  یک اتم حداکثر دو الکترون با عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین متفاوت می تواند در خود جای دهد.

منبع : مدرسه شیمی ایران