با توجه به شباهت هایی که بین واکنش های مختلف وجود دارد، می‌توان این واکنش ها را به صورت زیر دسته بندی کرد:

 توجه داشته باشید که یک واکنش ممکن است به بیش از یکی از این دسته ها تعلق داشته باشد.

  واکنش سوختن

فرآورده های حاصل از سوختن در مجاورت اکسیژن را می توان بر مبنای عناصر تشکیل دهنده ی ترکیب پیش بینی کرد. باید توجه داشته باشید که هر واکنشی که در آن اکسیژن با مواد دیگر ترکیب می شود، واکنش سوختن نیست و سوختن وقتی رخ می دهد که علاوه بر ایجاد ترکیبات اکسیژن دار، ترکیب با شدت با اکسیژن وارد واکنش شده و طی انجام واکنش مقدار زیادی نور و انرژی آزاد شود.

شما می توانید تاآخر این فصل با توجه به واکنش هایی که خواهیم خواند، جدول را برای خودتان کامل کنید.

پس فرآورده های حاصل از سوختن پروپان C3H8 در مجاورت اکسیژن به صورت زیر خواهد بود:

C3H8(g) + O2(g)     →     CO2(g) + H2O(g)

که این واکنش موازنه نیست. به عنوان یک تمرین شما آن را موازنه کنید.Wink

Smileبا توجه به آنچه در جدول مشخص شده معادله ی واکنش سوختن آمونیاک(NH3)  در مجاورت اکسیژن را نوشته و آن را موازنه کنید.

 

واکنش سوختن یک فلز یا یک نافلز هم ایجاد اکسید فلز و اکسید نافلز می کند:

 

2Ca(s) + O2(g) → 2CaO(s)

 

S(s) + O2 (g)  SO2(g)

واکنش هایی که در آن ها واکنش با اکسیژن شدید نیست و با آزاد شدن گرما و نور همراه نیستند را واکنش اکسایش می نامند. مانند واکنش زنگ زدن آهن:

4Fe(s) + 3O2 (g)     2Fe2O3 (s)

نمونه های دیگر از واکنش سوختن:

WC(s) + O2 (g)   WO3(s) + CO2 (g)

C2H6 (g) + 5O2 (g)    2CO2 (g) + H2O (g)

4Li(s) + O2 (g)        2Li2O(s)

P4(s) +5 O2 (g)        P4O10 (s)

واکنش زیر بسته به اینکه با مقداری حرارت آغاز شود و یا این که به آرامی و بدون شعله انجام شود می تواند واکنش سوختن و یا اکسایش باشد:

2Mg(s) + O2 (g)        2MgO(s)    (پورد سفید رنگ)

به حداقل انرژی مورد نیاز برای آغاز واکنش، انرژی فعّال سازی گفته می شود. این انرژی می تواند از طریق گرما، نور، ایجاد جرقّه، تخلیه الکتریکی یا ایجاد یک شوک مانند وارد آوردن ضربه یا افزایش ناگهانی فشار تامین شود. با این مبحث در فصل اول شیمی چهارم بیشتر آشنا خواهید شد.

واکنش سنتز

به واکنش هایی گفته می شود که طی آن چند مادّه با هم برهمکنش کرده  و فرآورده ی جدید ایجاد می کنند. در این نوع واکنش ها معمولا چند واکنش دهنده و تنها یک فرآورده داریم.

NH3(g) + HCl(g)       NH4Cl(s)

P4O10(S) + 6H2O (l)       4H3PO4 (l)

CaO(s) + H2O (l)       Ca(OH)2 (aq)

Na2SO3 (aq) + S(s)       Na2S2O3 (aq)

پلیمری شدن یا بسپارش یکی از انواع واکنش های سنتز است که طی آن، هزاران مولکول کوچک با یکدیگر ترکیب شده و درشت مولکول هایی به نام پلیمر یا بسپار ایجاد می کنند.

n H2C=CH2(g)      (H2C=CH2)n   

  پلی اتن (پلی اتیلن)                      اتن(اتیلن)

واکنش تجزیه

همانطور که از نامش پیداست، به واکنشی که طی آن ماده به مواد ساده تری تبدیل می شود، واکنش تجزیه گفته می شود.

معمولا واکنش های تجزیه با دادن گرما به ماده انجام می شوند: